Algemene voorwaarden

Lees ze hieronder


Algemene voorwaarden Evalco

Artikel 1 Begrippen

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Opdrachtgever:               Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Dienst:                                 Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Evalco voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                      De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Overeenkomst:               Elke overeenkomst gesloten tussen Evalco en Opdrachtgever

Artikel 1 Toepasselijke wetgeving en Algemene voorwaarden

 1. De wettelijke relatie tussen de Opdrachtgever en Evalco valt exclusief onder de Nederlandse wet. Alle geschillen zijn onderhevig aan de opinie van de bevoegde Nederlandse rechtbank.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijke overeenkomsten tussen Evalco en de Opdrachtgever, en sluiten de voorwaarden van de Opdrachtgever uit, tenzij dat nadrukkelijk, voorafgaand aan de aanvraag, schriftelijk is bevestigd door Evalco.
 3. Evalco behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen zonder daarvan vooraf melding te doen.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

 1. Evalco kan alleen verantwoordelijk worden gehouden door de Opdrachtgever voor schade die direct en aantoonbaar het gevolg is van grove schuld of opzet van Evalco.
 2. Evalco is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.
 3. Evalco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Evalco is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Evalco kenbaar behoorde te zijn.
 4. De aansprakelijkheid van Evalco is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief btw dat is gerekend voor de betreffende opdracht, met een maximum van €5.000 in alle gevallen of tot het bedrag waarop de door Evalco aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Evalco overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Evalco aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Evalco te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Evalco vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 7. De Opdrachtgever draagt het risico van negatieve gevolgen, waaronder persoonlijk letsel of economische schade, van het gebruik van teksten die zijn geschreven door Evalco. Evalco streeft ernaar om teksten te leveren naar haar beste kennis en mogelijkheden, maar kan omissies niet uitsluiten. De Opdrachtgever moet de juistheid van essentiële onderdelen van een tekst die is aangeleverd door Evalco controleren, waaronder monetaire eenheden, cijfers, medische termen, enzovoort.
 8. Evalco is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van documenten, informatie of gegevensdragers die door de Opdrachtgever zijn aangeleverd. Evalco aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van informatietechnologie, het internet en moderne middelen voor telecommunicatie of die het gevolg is van het transport of de overdracht van informatie (dragers).
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Evalco tegen claims van derden met betrekking tot vermeende eigendomsovertredingen, octrooien, auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 3 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Evalco de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Evalco zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Evalco de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium is overeengekomen, zal Evalco daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Evalco proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Evalco zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Evalco kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Evalco zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4 Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de Overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de Overeenkomst onverkort van kracht blijven.
 2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de Overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.


Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

 1. Als Opdrachtgever de opdracht annuleert, is de Opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd, tenzij Evalco aangeeft dat er een korting kan worden verstrekt. De omvang van de korting wordt bepaald door Evalco en is deels afhankelijk van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Evalco levert het reeds geproduceerde werk aan de Opdrachtgever.
 2. Evalco en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Zowel Evalco als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst, uitgezonderd een onderhouds- en serviceovereenkomst zoals genoemd in artikel 16.5, ten allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.
 5. Als de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, ook in het geval van faillissement, uitstelling van betaling of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, is Evalco gemachtigd om de huidige Overeenkomst deels of in het geheel te ontbinden, of op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Evalco of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Evalco geen invloed kan uitoefenen en waardoor Evalco niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, tekortkomingen van leveranciers zoals stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke informatie, gegevens of specificaties, wijziging in dergelijke gegevens, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Evalco in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. Evalco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Evalco zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Evalco als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Evalco zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Evalco ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Evalco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7 Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Evalco bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Evalco bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–              Na het sluiten van de Overeenkomst Evalco omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

–              De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–              Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Evalco kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–              Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Evalco kan worden gevergd;

–              De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–              De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

–              De Opdrachtgever komt te overlijden.

 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Evalco op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Evalco de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Evalco niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Evalco geleden schade.


Artikel 8 Aangaan overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan middels een geschreven of mondelinge aanvaarding van het aanbod van Evalco door de Opdrachtgever, of door een schriftelijke bevestiging van Evalco van een opdracht die door de Opdrachtgever is verstrekt. Een e-mail geldt ook als schriftelijke bevestiging.
 2. Ieder aanbod is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
 3. Tenzij de Opdrachtgever, bij het geven van een opdracht, uitdrukkelijk heeft vermeld dat hij heeft gehandeld op aanwijzing van, in de naam van, en/of op rekening van een derde partij, en ervoor heeft gezorgd dat de naam en adresgegevens van deze derde partij zijn verstrekt, geldt voor Evalco de partij die de opdracht heeft verleend aan Evalco als Opdrachtgever.
 4. Evalco is gemachtigd om aanvullende zekerheid te vereisen als er redelijke twijfels bestaan of de Opdrachtgever in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 9 Leveringstermijn

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Evalco opgegeven indicatie termijn. De termijn is naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Evalco bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, maar als een termijn waarbinnen Evalco naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Evalco en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
 3. Indien Evalco gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Evalco heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Evalco schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Evalco alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Evalco zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.

Artikel 10 Oplevering

1             Evalco zal de producten aan de Opdrachtgever conform de door Evalco schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren.

 1. Oplevering van producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de producten aan Opdrachtgever.
 2. Levering van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

Artikel 11 Garantie

 1. Evalco geeft 3 maanden garantie na de levering van de producten en/of diensten. Onder garantie wordt begrepen dat eventuele kenbare en/of niet-kenbare gebreken kosteloos door Evalco hersteld worden. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken dan zal Evalco er op verzoek van opdrachtgever alles aan doen om deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever kan de garantie niet inroepen indien:

–              De geconstateerde gebreken het gevolg zijn van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;

–              Er door opdrachtgever of derden op enige wijze wijzigingen in onze producten en/of diensten zijn aangebracht;

–              Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de met Evalco gesloten Overeenkomst

–              Er gegevens verloren zijn gegaan als gevolg van gebruiksfouten van opdrachtgever of derden;

–              Sprake is van producten en/of diensten waarvoor geen garantie gegeven kan worden, zoals werkzaamheden die betrekking hebben op uiterlijke vormgeving;

–              Evalco door opdrachtgever is gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden in geval van gebreken;

–              Punten die vallen onder meerwerk zoals nieuwe functionaliteiten

Artikel 12 Betaling

 1. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Betaling vindt plaats op basis van een door Evalco verstrekte factuur en door middel van overmaking op een door Evalco aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Betaling kan zowel tijdens het project als achteraf geschieden.
 4. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Evalco aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Evalco en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk vanwege de grote van het project. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Evalco en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Evalco onmiddellijk opeisbaar.
 10. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Evalco worden reiskosten in rekening gebracht.

Artikel 13 (Wijziging) honorarium

 1. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of uurtarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of uurtarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Evalco.
 2. Het Honorarium is exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien Evalco het voornemen heeft het Honorarium en/of het uurtarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Evalco zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
 4. Indien de verhoging van het Honorarium of het uurtarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–              De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Evalco rustende verplichting ingevolge de wet;

–              De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

–              Evalco alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

Artikel 14 Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15 Intellectuele eigendommen

 1. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Evalco zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.
 3. Om redelijk gebruik van de producten en diensten mogelijk te maken verleent Evalco Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een product, dan wel een gedeelte daarvan.
 4. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen en na betaling van een extra vergoeding kan Evalco intellectuele eigendomsrechten overdragen aan Opdrachtgever. Dit kan slechts middels schriftelijke akte gebeuren.
 5. Wanneer het product een logo is, gaan de intellectuele eigendomsrechten over op de Opdrachtgever bij betaling van de factuur. Hiervoor zijn, in tegenstelling tot wat hierboven genoemd is, geen extra kosten aan verbonden.
 6. Wanneer de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten of andere rechten bij derden liggen die Evalco toestemming hebben verleend tot het gebruik daarvan, blijven die rechten te allen tijde bij de betreffende derden liggen.
 7. Indien Evalco, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Evalco berusten dan wel de derde rechthebbende.

 

Artikel 16 Websites

 1. Ingeval de Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wenst dat het alsnog of opnieuw wordt aangepast en Evalco dat verzoek inwilligt, is Evalco gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp en de bouw, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om de website na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. De Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan Evalco kenbaar te maken.
 3. De website is niet non-conform

–              Vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld

–              Vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan of

–              Indien de Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is Evalco niet gehouden de website te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
 2. Indien de Opdrachtgever een onderhouds- en serviceovereenkomst is aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij de Overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd. Na de eerste contractsperiode mag de Overeenkomst ten allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opgezegd worden.
 3. Evalco draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door Evalco afgeleverde website voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Evalco is geen partij bij eventuele door de Opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen met derden en zij is derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.
 4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan Evalco tot het aanpassen of upgraden van bestaande websites.

Artikel 17 Domeinnaamregistratie en hosting

 1. Ingeval Evalco de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt deze door Evalco in naam van de Opdrachtgever aangevraagd. Evalco staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)m(en) ook daadwerkelijk wordt toegekend. Evalco aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Evalco voor aanspraken hierover van derden.
 2. Evalco is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Evalco is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of derden.
 3. Hosting door Evalco betekent niet dat Evalco enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website. De Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Evalco voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en/of de privacywetgeving daaronder begrepen.
 4. Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de Overeenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk en recoverydiensten. Evalco aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
 5. De Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.
 6. De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij de Overeenkomst ten minste 1 maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd. Na de eerste contractsperiode mag de Overeenkomst ten allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opgezegd worden.

Artikel 18 Design

 1. Bij de uitvoering van opdrachten wordt gewerkt in fases. Een fase is afgerond wanneer sprake is van een akkoord van opdrachtgever, dan wel wanneer opdrachtgever heeft nagelaten de fase binnen de daarvoor door Evalco verstrekte termijn af te keuren. Vanaf dat moment eindigt de mogelijkheid wijzigingen in een eerdere fase door te voeren. Dit kan uitsluitend na overleg en akkoord op eventueel meerwerk.
 2. Wanneer er in het door Evalco geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding.
 3. Bij ontwerpopdrachten wordt er in de offerte een maximumaantal voorstellen overeengekomen. Uit deze voorstellen dient door Opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor Opdrachtgever zal moeten betalen.

Artikel 19 Video

 1. Evalco verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de producten.
 2. Het onbewerkte beeldmateriaal wordt minimaal 2 jaar opgeslagen, tenzij Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft
 3. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
 4. Na oplevering van het product zijn er twee correctie rondes om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen het afgesproken honorarium en/of uurtarief.

Artikel 20 Fotografie

 1. Het portretrecht bij portret in opdracht ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan Evalco om haar/zijn werken te gebruiken voor haar portfolio en op de website.
 2. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient dit schriftelijk aan Evalco aan gegeven te worden.
 3. De foto’s worden afgeleverd aan Opdrachtgever voor eigen gebruik. Alleen Opdrachtgever mag onbeperkt gebruik maken van de foto’s. Voor het gebruik van de foto’s voor andere doeleinden is toestemming van Evalco vereist. De toestemming kan in de Overeenkomst worden gegeven.

Artikel 21 Content


 1. Met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk ten aanzien van de opdracht die wordt verlangd van Evalco, verstrekt de Opdrachtgever de noodzakelijke informatie over de te schrijven tekst, inclusief specifieke terminologie.
 2. Als de Opdrachtgever, na afronding van de opdracht, veranderingen of aanpassingen doet, die niet van geringe aard zijn, hetwelk wordt bepaald door Evalco, dan behoudt Evalco zich het recht voor om de levertijd(en) en/of het honorarium aan te passen, of de voorgestelde veranderingen te weigeren.
 3. De Opdrachtgever heeft zeven kalenderdagen de tijd om te controleren of de content voldoet aan zijn vereisten. Als deze periode is verlopen, wordt de content die is geleverd door de schrijvers gezien als goedgekeurd door de Opdrachtgever. Deze voorwaarde is onherroepelijk.
 4. Naast het standaardtarief rekent Evalco een toeslag als de tekst die geschreven moet worden specialistisch van aard is, of als de tekst met spoed moet worden geleverd. De hierboven genoemde lijst is geenszins volledig.

Plan een kennismaking

Binnen 1 minuut geregeld

Maak je al gebruik van Google Ads?


Maandelijks marketing budget beschikbaar


100% vrijblijvend!